Obchodní podmínky

 

1. SPECIFIKACE POJMŮ

1.1. Provozovatel - provozovatelem se rozumí společnost DataSqueezer s.r.o., IČO: 19271344, sídlem Hlavní třída 107, Frýdek-Místek - 73801.

1.2. Zákazník - zákazníkem se rozumí uživatel služeb Provozovatele, který souhlasí s podmínkami jejich užití, výhradně subjekt s IČ

1.3. Webové rozhraní - webové rozhraní Datasqueezer.cz

1.4. Smlouva - Smlouvou se rozumí Smlouva o poskytování služeb Provozovatelem Zákazníkovi, kdy  služby jsou specifikovány v těchto podmínkách a na Webovém rozhraní Provozovatele. Forma Smlouvy je uvedena v čl. 2.6. obchodních podmínek

1.5. Služba - službou se rozumí služby poskytované Provozovatelem

1.6. Vstup - datový vstup poskytnutý Zákazníkem pro zpracování Službou

1.7. Výstup - datový výstup Služby


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Provozovatele upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Zákazníkem a jsou zpřístupněny způsobem umožňující dálkový přístup, a to na Webovém rozhraní.

2.2. Provozovatel je oprávněn měnit tyto VOP, přičemž o změnách bude Zákazník informován  prostřednictvím Webového rozhraní nebo jiným vhodným způsobem.

2.3. Smlouvou se Provozovatel zavazuje poskytnout Zákazníkovi Služby specifikované na webovém rozhraní Datasqueezer.cz a Zákazník se zavazuje uhradit Provozovateli za tyto služby předem danou cenu. Na Webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb.

2.4. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na Webovém rozhraní nebo budou Zákazníkovi sděleny v dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. Služby se využívají přes API.

2.5. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o návrh Provozovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby Zákazník odeslal objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany Provozovatele.

2.6. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří nabídka služeb  provozovatele na Webovém rozhraní (oferta) a Zákazníkem vyplněná objednávka (akceptace). Práva a povinnosti smluvních stran jsou dále stanoveny těmito obchodními podmínkami.


3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této Smlouvy je dočasné, nevýhradní užívání služeb dle bodu 4. VOP Zákazníkem. Rozsah výkonu, funkčnosti a kvality je dán konkrétní Službou a Zákazník ji může vyzkoušet. Výsledky se však mohou lišit, jelikož se jedná o systémy s umělou inteligencí a jsou silně závislé na kvalitě vstupu.

3.2. Služby jsou dostupné pouze na internetu, funkce Služeb tedy závisí na fungujícím internetovém připojení. Systémovým požadavkem nutným pro správu Služeb, je použití poslední verze prohlížeče Google Chrome nebo Microsoft Edge. Služby se využívají přes API.

 

4. PRÁVA NA UŽÍVÁNÍ

4.1. Zákazník získá nevýhradní právo, které je časově omezeno na dobu trvání této Smlouvy, používat Služby ve zvoleném rozsahu. 

4.2. Účtování za služby probíhá prostřednictvím kreditů (viz bod 8 VOP).

4.3. Použití Výstupu pro následující účely je zakázáno: vojenské použití, pornografie, hazardní hry/sázení, terorismus, vytváření „falešných zpráv“ (Fake news).

 

5. UKONČENÍ A POZASTAVENÍ SLUŽEB

5.1. Pokud Zákazník nesplní jakékoli ustanovení této Smlouvy nebo se Provozovatel bude domnívat, že Zákazník nedodržel jakékoli ustanovení této smlouvy, Provozovatel může bez upozornění:

5.1.1. ukončit tuto smlouvu a Zákazník bude nadále odpovědný za všechny splatné částky v plné výši do data ukončení Smlouvy

5.1.2. ukončit licenci Zákazníka ke Službě

5.1.3. zabránit přístupu Zákazníka ke Službám.

5.2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozastavit nebo ukončit Služby (nebo jakoukoli jejich část) s upozorněním nebo bez něj, kdy Provozovatel nenese odpovědnost vůči Zákazníkovi ani žádné třetí straně, pokud tato práva uplatní. Pokud je to možné, Provozovatel Zákazníka předem upozorní na jakoukoliv úpravu, pozastavení nebo ukončení Služby. 

5.3. Ukončení služby neovlivní žádná práva na základě této Služby nebo Výstup, který již Zákazník získal.

5.4. Pokud má Provozovatel podezření, že jsou ze strany Zákazníka prováděny podvodné aktivity, Provozovatel má právo zrušit a zablokovat používání Služeb bez upozornění. Provozovatel může také kontaktovat příslušné úřady z důvodů vymáhání práva a prevence finanční kriminality a předat údaje Zákazníka úřadům, pokud budou nalezeny důkazy potvrzující zákeřnou nebo podvodnou nebo jinou trestnou činnost.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1. Zákazník se zavazuje uchovávat v tajnosti veškeré přístupové údaje ke Službám.

6.2. Zákazník zaručuje, že má všechna potřebná práva (jako jsou autorská práva, vedlejší autorská práva, práva průmyslového vlastnictví, práva k ochranným známkám) pro zpracování nahraných Vstupů. 

6.3. Zákazník má právo informovat Provozovatele o odstoupení od Smlouvy jasným a jednoznačným prohlášením prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů. Výpověď nabývá účinnosti na konci kalendářního měsíce ve kterém byla podána.

 

7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1. Tato Smlouva začíná aktivací účtu a uzavírá se na dobu neurčitou. 

 

8. PLATBA

8.1. Pro snížení administrativní zátěže jak u Provozovatele, tak u Zákazníka (počet vystavených faktur) a zejména urychlení plateb, jsou veškeré Služby hrazeny formou předplacených kreditů.

8.2. Provozovatel odečítá Zákazníkovi z jeho účtu kredity podle využitých Služeb 8.3. Kredity může Zákazník získat nabitím, tj. vytvořením požadavku na nabití kreditů na Webovém rozhraní Datasqueezer.cz

8.4. Jednorázové kredity vyprší po 12 měsících. Kreditní platby jsou nevratné.

8.5. V případě Služby nákupu Kreditů, Provozovatel poskytuje Zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy po dobu 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy, pokud Zákazník nevyužil Služby (ani částečně). Pokud už byly služby na základě získaných kreditů použity, bude služba ukončena na konci aktuálního kalendářního měsíce.

8.6. Aktuální výši kreditů je možno kontrolovat kdykoli po přihlášení do zákaznického účtu. Zde má Zákazník k dispozici službu „Správa zákaznického účtu“.

8.7. Nesprávnost v odečtení množství kreditů Zákazníka může Zákazník reklamovat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy k odečtení dané částky došlo.

8.8. Provozovatel bude Zákazníkovi za nákup kreditů účtovat Zákazníkem zvolenou platební metodou (dle aktuální nabídky platebních metod na Webovém rozhraní). Kredity budou Zákazníkovi připsány na účet obratem po přijetí platby Provozovatelem, nebo její potvrzení třetí stranou. Provozovatel si vyhrazuje právo nesplnit a zrušit objednávky, pokud se nepodaří získat autorizaci platby v případě využití platebních služeb třetí strany. 

8.9. Daně a cla související s aktuálním poplatkem hradí Zákazník. Zákazník tímto Provozovatele v tomto ohledu odškodní. 

8.10. Provozovatel nevystavuje Zákazníkovi zálohové faktury, pokud není u konkrétní platby domluveno jinak. 

8.11. Daňový doklad, fakturu obdrží Zákazník až po přijetí platby ve prospěch účtu Provozovatele. 

8.12. Zákazník souhlasí s přijímáním všech faktur a účtenek v elektronické podobě, prostřednicvím e-mailu. Ceny Služeb se mohou kdykoli změnit.

8.13. Zákazník není oprávněn započíst pohledávky vůči Provozovateli, pokud takové pohledávky nebyly pravomocně prokázány soudem. 

 

9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

9.1. Jakákoli záruka na výsledky Služeb a jejich dostupnost je vyloučena. Pokud by přesto došlo k reklamaci, je záruční doba šest měsíců, není-li určeno jinak. 

9.2. Provozovatel neručí za rychlost Služeb, jejich dostupnost, ztrátu dat nebo správnost výsledků. Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu způsobenou používáním Služeb, či chybou ve Službách s výjimkou náhrady újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Tento bod je v souladu s
§ 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3. Odpovědnost Provozovatele je v každém případě omezena částkou v ceně za danou operaci. Nabyvatel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.

 

10. DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Provozovatel zpracovává veškeré osobní údaje poskytnuté Zákazníkem výhradně na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

10.2. Veškeré další informace o ochraně osobních údajů jsou Zákazníkovi k dispozici na adrese: https://datasqueezer.cz/gdpr 

 

11. KONTAKT E-MAILEM

11.1. Zákazník souhlasí se zasíláním e-mailů od Provozovatele za účelem informování a reklamy na jeho produkty a vývoj produktů a pro novinky. 

11.2. Zákazník dává souhlas s tím, aby jej Provozovatel jmenoval jako referenci. 

11.3. Zákazník může souhlas kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@datasqueezer.cz

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud by jednotlivá ustanovení této Smlouvy byla neplatná, nevymahatelná a/nebo neplatná, nezpůsobí to neplatnost, nevymahatelnost a/nebo neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodnout ustanovení, které se ekonomicky co nejvíce přibližuje účelu, který neplatné, nevymahatelné a/nebo neplatné ustanovení nahradí. 

12.2. Potvrzením ve Webovém rozhraní při vyplnění objednávky Zákazník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. 

12.3. V případě objednávání prostřednictvím e-mailu budou tyto obchodní podmínky zaslány v příloze jako součást nabídky. Případným následným podáním objednávky Zákazník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasí s nimi. 

12.4. Znění obchodních podmínek může být Provozovatelem změněno či doplněno. Práva a povinnosti Zákazníka se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. 

12.5. Práva a povinnosti smlouvou či obecnými podmínkami výslovně neřešené, se řídi příslušnými ustanoveními českého právního řádu. 

12.6. Právní spory z této smlouvy budou řešeny podle českého práva a před příslušnými orgány v ČR. Sjednaným místem plnění je sídlo Provozovatele. Sudištěm pro spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související je Okresní soud ve Frýdku-Místku, nebo Krajský soud v Ostravě, dle věcné příslušnosti.

chat
Nebo nám napište na
Přihlášení
Nemáte ještě účet?Zaregistrujte se.
Využívání služeb DataSqueezeru je vázáno na uživatelský účet, který je potřeba mít dopředu zřízen. Přejete si vytvořit registraci nebo se přihlásit?
Registrace